Cornish A-Z

- (16) | A (673) | B (550) | C (75) | D (992) | E (337) | F (296) | G (855) | H (440) | I (82) | J (68) | K (1379) | L (467) | M (561) | N (206) | O (338) | P (810) | R (324) | S (722) | T (678) | U (98) | V (66) | W (61) | X (1) | Y (161) | Z (5)
vajya travel vali valley vandal vandal
vandalieth vandalism vandalisa vandalise vanilla vanilla
vansya vanish variednek variant varien variant
variennek variant varya derange varyans variance
varyes deranged vas beneficial vayl veil
vegan vegan veksya irk vektor vector
vel as venjya avenge (transitive) venjyans revenge
venym poison venymys poisonous verb verb
verbel verbal vers verse versyon version
vertu virtue vesta vest veth no
vetholl at all viaj voyage viajya travel
video video viktori victory viktoryes victorious

Pages