English A-Z

- (10) | A (584) | B (488) | C (799) | D (469) | E (342) | F (393) | G (278) | H (329) | I (375) | J (84) | K (75) | L (324) | M (538) | N (209) | O (208) | P (698) | Q (42) | R (462) | S (975) | T (517) | U (205) | V (165) | W (277) | X (1) | Y (31) | Z (13)

perpetual adj heb hedhi; anhedhek; perpetual

perpetually adv pub eur; anhedhek; heb hedhi

persecute vb persekutya

persecution n persekutyans m, persekutyansow

person n den m, tus; person m, persons; (physical body) korf m, korfow

personal adj personel; (private) privedh

personality n personoleth f, personolethow

perspire vb hwesa

persuade vb dri; movya; perswadya. persuade somebody to do something movya nebonan may hwrello neppyth

perverse adj gorth

pessimist n gwethafor m, gwethaforyon; gwethafores f, gwethaforesow

pessimistic adj gwethafor

pest n pla m, plaow; mal m

pester vb plagya

pet I adj dov II n (tame animal) eneval dov m, enevales dov; (endearment) hwegen f, hwegennow, hwegednowL III vb chersya

petal n petal m, petalys; delen vleujen f, del bleujyow

petition I petisyon m, petisyons II vb govenegi

petrify vb menhe

petrol n petrol m, petrols; menoyl m, menoylys. petrol pump n pomp petrol m, pompys petrol, pompyow petrol. petrol station n petrolva f, petrolvaow. petrol tanker n tanker petrol m, tankeryow petrol

petty adj mann2-

pettycoat n golesen f, golesennow, golesednowL

Pharaoh n Faro m, Faros

pharmacy n (shop) ferylva f, ferylvaow

pheasant n fesont m, fesons

philosopher n filosofer m, filosofers; filosophores f, filosophoresow

philosophy n filosofieth f, filosofiethow

phone I n pellgowser m, pellgowseryow; fon m, fons II vb pellgewsel; pellgowselL. phone call n galow pellgows m, galowyow pellgows

phosphorus n fosforos m

photocopier n liesskrifell f, liesskrifellow

photocopy I n liesskrif m, liesskrifow II vb liesskrifa

photograph n skeusen f, skeusennow, skeusednowL

photographer n skeusenner m, skeusenoryon; skeusednerLm, skeusenoryon; skeusenores f, skeusenoresow

photography n skeusenieth f; skeusenweyth f

phrase n lavaren f, lavarennow, lavarednowL

physical adj fisegel

physician n medhek m, medhogyon; fycycyen m, fycycyens

Pages